top of page

LINKIFY

Public·13 ARTIST

[SLEDOVAT TELEVIZI!!] Baník Hradec Králové on-line přenosu 12 srpna 2023


[[SLEDOVAT ŽIVĚ*]] Baník Slovácko přenos 29 července
�FC Viktoria Plze� 17�13 2�2 43:16 4111. FC Hradec Kr�lov� 17� 4�6 7�12:19 18Tabulka doma2. FC Viktoria Plze� 8�6 2�0 25:8 20Tabulka venku5. FC Hradec Kr�lov� 8�1 1�6 4:11 4NEJ st�elci10 - Jan Rezek - Viktoria 3�- Pavel Dvo��k - Hradec Kr�lov� Podzimn� vz�jemn� duelFC Hradec Kr�lov� - FC Viktoria Plze� 0:3Polo�as: 0:1Branky: 39. �Rada, 55. �z penalty a�82. RezekHradec Kr�lov�: Lindr - Wozniak, Kas�lek, P�vek (67. Toma��k) - Pod�bradsk�, Hochmeister (53.


Detail zápasu FC Baník Ostrava - 1.FC Slovácko


Mladá Boleslav - Hradec Kr. 1:2, 26. kolo - sport.iDNES.cz


Z�pasy s Hradcem �e�� ��sel a pohledem archivuS nov��kem leto�n�ho ro�n�ku Hradcem Kr�lov� se Viktoria potk�vala jak v prvn� lize, tak i druh�. Bilance prvoligov�ch z�pas� je st�le m�rn� naklon�na na stranu Hradce Kr�lov�, kter� si odnesl t�i body z p�ti duel�, zat�mco Viktoria pouze ze �ty�. P�i pohledu na tabulku p�jdou do sobotn�ho z�pasu v roli favorita plze�t� fotbalist�, kter�m pat�� prvn� m�sto, zat�mco �Votroci� jsou na m�st� jeden�ct�m.


Stadion | Vstupenky - FC Slovan Liberec


FC Baník Ostrava - FC Hradec Králové (FORTUNA:LIGA)


[sledovat živě=] Varnsdorf Sigma B on-line přenosu 23/07/202


�NFL v�sezon� 1989/90. Rozd�l byl jen v�tom, �e podzimn� utk�n� tentokr�t hostila Plze� a�jarn� Hradec Kr�lov�. 1994/1995 � T�et� v�hra Viktorie v��ad� je z�rove� (v 1. �lize) dodnes posledn�! Jarn� odvetu rozhodl sv�mi prvn�mi ligov�mi g�ly Marek Kincl, kter� se s�nejvy��� sout�� rozlou�il se st��kovsk�mi Bohemians a� po uplynul� sezon�! 1995/1996 � O�historick� v�h�e Hradce na plze�sk� p�d� (hr�lo se v�Lu�n� ulici) rozhodli Pavel �ern� a�Michal �marda, dosud posledn� ligov� g�l Viktorie ve�vz�jemn�ch utk�n�ch vst�elil Petr Vl�ek. Byla to jedin� dom�c� plze�sk� ztr�ta v�podzimn� ��sti (ostatn�ch 6�z�pas� vyhr�la, mimo jin� nad �. Bud�jovicemi, Ostravou a�Spartou! ) a�tak� 1. �hradeck� v�t�zstv� v�t�to sezon� Kv�li ��asti v�chodo�esk�ho celku v�Poh�ru v�t�z� se toto utk�n� dohr�valo a� v�pond�l�, nyn� po patn�cti letech nast�v� opa�n� situace. Na ja�e pak Plze� uhr�la svou jedinou bezbrankovou rem�zu v�tomto ro�n�ku a�sou�asn� i�posledn� bod venku�1996/1997 � Tato sezona p�inesla naprosto vyrovnanou bilanci � v�obou z�pasech se body d�lily po bezg�lov�ch rem�z�ch.


Plze�sk� postup a�z�rove� hradeck� sestup p�inesly roky 1967, 2000�a 2003, opa�n� situace nastala v�letech 1980, 1987�a 2001. Sobotn� utk�n� bude pikantn� pro Tom�e H�jovsk�ho, kter�ho v�pr�b�hu lo�sk�ho podzimu Viktoria uvolnila na hostov�n� na v�chod �ech. Zde si slovensk� stoper na sv� konto p�ipsal dev�t ligov�ch start�. B�hem zimn� p�est�vky v�ak zam��il nazp�t a�nyn� obl�k� op�t dres Viktorie. Sobotn� z�pas m��ete sledovat v�on-line p�enosu ZDE Victory sponzor - spole�nost TIPSPORT, vypsal na sobotn� utk�n� n�sleduj�c� kursov� nab�dky: 1 10 0 02 2 1, 34 1, 03 4, 30 2, 74 7, 50 FC Viktoria Plze� - FC Hradec Kr�lov�sobota 26. 02 - 17:20 - �truncovy sady Tabulka celkem 1.


S�nov��kem leto�n�ho ro�n�ku Hradcem Kr�lov� se Viktoria potk�vala jak v�prvn� lize, tak i�druh�. Bilance prvoligov�ch z�pas� je st�le m�rn� naklon�na na stranu Hradce Kr�lov�, kter� si odnesl t�i body z�p�ti duel�, zat�mco Viktoria pouze ze��ty�. P�i pohledu na tabulku p�jdou do sobotn�ho z�pasu v�roli favorita plze�t� fotbalist�, kter�m pat�� prvn� m�sto, zat�mco �Votroci� jsou na m�st� jeden�ct�m.


1997/1998 � V�ce ne� �estihodinov� �ek�n� na branku skon�ilo � v�90. minut� sk�roval David Homol��, kter� je�t� loni p�sobil v��. Bud�jovic�ch. Odveta v�Plzni kolo p�ed koncem ligy skon�ila celkov� ji� 4. �rem�zou (op�t 0:0, stejn� jako v�echny p�edchoz�! ) a�t�m se oba celky zachr�nily. 1998/1999 � Hned 4x v�t�to sezon� Plze� utrp�la nejvy��� por�ku 0:3 � v�Brn�, na �i�kov� a�v obou z�pasech pr�v� s�Hradcem, jemu� nevst�elila g�l ji� 7x po sob� (! ). Zejm�na dom�c� prohra ve�2. jarn�m kole velmi p�isp�la k�plze�sk�mu sestupu, nav�c byl odvol�n tren�r Petr Uli�n�. A�koli V�chodo�e�i obsadili v�born� 8. �m�sto (podobn� si vedli naposledy v�roce 1966! ), o�rok pozd�ji skon�ili jasn� posledn� a�po deseti letech bez p�eru�en� (nejv�ce v�historii klubu) se s�1.


� V�chodo�e�i pat�� mezi nej�ast�ji sestupuj�c� a�postupuj�c� celky, jen b�hem uplynul�ch �esti desetilet� dev�tkr�t do nejvy��� sout�e postoupili a�osmkr�t ji opustili. Je�t� �l�pe� si za stejnou dobu vedla Plze�, kter� 10x postupovala a�9x sestupovala. K�tomuto st��d�n� mezi 1. �a 2. �ligou ob�as doch�zelo i�ve stejn�ch letech. V�roce 1972�oba kluby sou�asn� postoupily, 1989�naopak spole�n� sestoupily.


((živý přenos##)) Baník Pardubice přenos živý 28 května 2023


Nejlepší sport živě v O2 TV | Sportovní přenosy přes internet


About

Welcome to the group! Connect with other members, get updates and share media.

ARTIST

bottom of page